STANDARDY CE - RĘKAWICE

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu europejskiego I Rady (UE) 2016/425 z dnia 09 marca 2016 roku w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchyleniu dyrektywy rady 89/686/EWG rękawice dzielimy na kategorie w zależności od rodzaju zagrożeń przed jakimi maja chronić użytkowników.

Kategoria I - obejmuje wyłącznie minimalne zagrożenia takie jak powierzchniowe urazy mechaniczne, kontakt z delikatnymi środkami czyszczącymi, kontakt z powierzchniami temperaturze nieprzekraczającej 50ºC. Przeznaczone są do pracy przy minimalnym zagorzeniu urazami i nie wymaga przeprowadzenia certyfikacji.

Rękawice kategorii I spełniają wymagania normy PN-EN 420 „Wymagania ogólne dla rękawic".

Rękawice kategorii I powinny posiadać następujące oznaczenia:

- oznaczenie producenta

- oznaczenie CE

- oznaczenie EN420

- nazwa artykułu

- rozmiar

Kategoria II – obejmuje rękawice, które zapewniają ochronę przed średnimi uszkodzeniami mechanicznymi. Przeznaczone są do pracy przy umiarkowanym zagorzeniu urazami i wymagają przeprowadzenia certyfikacji. Do tej kategorii zaliczają się głównie rękawice przeznaczone do ogólnego użytku, wymagające dobrej odporności mechanicznej na ścieranie, przecięcie, przedarcie, przekłucie oraz chroniące ręce przed zimnem i ciepłem.

Rękawice kategorii II spełniają wymagania norm:

PN-EN 388 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

Oznaczenie poziomów ochrony:

a) odporność na ścieranie (zakres 1-4)

b) odporność na przecięcie (zakres 1-5)

c) odporność na rozerwanie (rozdarcie) (zakres 1-4)

d) odporność na przekłucie (przebicie) (zakres 1-4)

e) odporność na przecięcie wg PN-EN ISO 13997:2003 (zakres A-F , gdzie A to poziom najniższy)

f) odporność na uderzenie (P) – nie ma skali; jeśli litera „P” widnieje, rękawica chroni przez uderzeniem, jeśli oznaczenia nie ma, to rękawica nie chroni przed uderzeniem.

PN-EN 407 Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ogień)

Oznaczenie poziomów ochrony:

a) niepalność (zakres 1-4)

b) odporność na ciepło kontaktowe (zakres 1-4)

c) odporność na ciepło konwekcyjne (zakres 1-4)

d) odporność na ciepło promieniowania (zakres 1-4)

e) odporność na drobne rozpryski stopionego metali (zakres 1-4)

f) odporność na duże ilości stopionego metalu (zakres 1-4)

PN-EN 511 Rękawice chroniące przed zimnem

Oznaczenie poziomów ochrony:

a) odporność na zimno kontaktowe (zakres 0-4)

b) odporność na zimno stykowe (zakres 0-4)

c) przenikalność wody (0 lub 1)

Rękawice kategorii II powinny posiadać następujące oznaczenia:

- oznaczenie producenta

- oznaczenie CE

- oznaczenie EN420

- nazwa artykułu

- rozmiar

- piktogram, poziom odporności EN388

- piktogram, poziom odporności EN407 – w przypadku rękawic chroniących przed ciepłem

- piktogram, poziom odporności EN511 – w przypadku rękawic chroniących przed zimnem

Kategoria III – obejmuje rękawice chroniące przed urazami wysokiego ryzyka, powodującymi trwałe obrażenia związanymi z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, środowiskiem o wysokiej temperaturze (co najmniej 100ºC jak i niskiej (poniżej – 50ºC), porażeniem prądem elektrycznym, przecięciem przez przenośną pilarkę łańcuchową lub strumieniem pod wysokim ciśnieniem.

STANDARDY CE - OBUWIE

W zależności od przeznaczenia obuwie dzielimy na trzy kategorie:

Kategoria S - Obuwie bezpieczne – spełniające wymagania normy PN-EN ISO 20345 „Środki ochrony indywidualnej. Obuwie bezpieczne”. Jest to obuwie przeznaczone do ochrony użytkownika przed urazami, które mogłyby powstać podczas wypadków. Rozróżniamy kategorie SB, S1, SP1, S2, S3, S4, S5.

Kategoria P - Obuwie ochronne – spełniające wymagania normy PN-EN ISO 20346 „Środki ochrony indywidualnej. Obuwie ochronne”. Jest to obuwie posiadające cechy obuwia ochronnego, łącznie z ochroną palców stopy za pomocą podnosków, których wytrzymałość jest niższa od wymogów normy PN-EN ISO 20345. Rozróżniamy kategorie PB, P1, P2, P3, P4, P5.

Kategoria O - Obuwie zawodowe/robocze – spełniające wymagania normy PN-EN ISO 20347 „Środki ochrony indywidualnej. Obuwie zawodowe”. Przeznaczone jest do codziennego użytkowania tam gdzie nie jest wymagana ochrona palców stopy za pomocą podnosków. Rozróżniamy kategorie OB, O1, O2, O3, O4, O5.